Regulamin serwisu doctor-24.com.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego doktor-24.com.pl. w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Usługodawca – doktor-24 Paweł Skoczylas wykonujący działalność leczniczą pod adresem: 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 106B lok. 49, NIP 727-100-71-99, REGON 470860187, adres e-mail: kontakt@doktor-24.com.pl, nr telefonu +48 512-717-747,
  2. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy prowadzony pod domeną doktor-24.com.pl,
  3. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie,
  4. Usługa – usługa medyczna, specjalistyczna konsultacja lekarska (e-wizyta), świadczenie medyczne.

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Użytkownik powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet; wyłączenie akceptacji plików cookies i skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Serwisu,
  3. aktywne konto poczty e-mail.
 2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji mailowej – aktywnego konta poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowania komputerowego obsługującego pliki danego rodzaju, w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpg etc.
 3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Użytkownikiem.
 5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W ramach Serwisu oferowane są następujące usługi: specjalistyczne konsultacje lekarskie za pośrednictwem środków łączności tzw. e-wizyty.
 2. Nabycie usługi przez Użytkownika wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz po potwierdzeniu przez Usługodawcę zamówionej usługi medycznej - uiszczenia płatności.
 3. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta w Serwisie.

§ 4. Warunki nabywania usług

 1. Szczegółowe informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Użytkownik powinien wypełnić w Serwisie formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,

a następnie po potwierdzeniu przez Usługodawcę zamówionej usługi medycznej (na wskazany przez Użytkownika numer telefonu lub adres mailowy) - dokonać zapłaty.

 1. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności: płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Użytkownik może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
  1. drogą mailową na adres: kontakt@doktor-24.com.pl,
  2. drogą pocztową na adres: doktor-24 Paweł Skoczylas, ul. Obywatelska 106B lok. 49, 94-104 Łódź.
 3. Użytkownik w reklamacji powinien wskazać:
  1. swoje imię i nazwisko,
  2. dane pozwalające zidentyfikować transakcję,
  3. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
  4. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem po rozpatrzeniu reklamacji.
 1. Jeżeli dane podane przez Użytkownika nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z nim w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 3. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Usługodawca przyjmuje, iż złożenie zamówienia na usługę medyczną z terminem realizacji krótszym niż 14 dni jest równoznaczne z żądaniem skrócenia przysługującego zgodnie z prawem czasu na odstąpienie od umowy do chwili uzyskania świadczenia. Aby zachować termin 14 dni do odstąpienia od umowy, należy wysłać do Usługodawcy żądanie zachowania terminu odstąpienia od umowy. Żądanie należy wysłać niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia usługi do realizacji na adres e-mail: kontakt@doktor-24.com.pl. Wysłanie żądania skutkować będzie wydłużeniem czasu realizacji usługi do 14 dni.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie na adres: doktor-24 Paweł Skoczylas, ul. Obywatelska 106B lok. 49, 94-104 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@doktor-24.com.pl. Liczy się data nadania oświadczenia. Przykładowy wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.
 5. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, jest on zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu udzielonych świadczeń medycznych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje po zrealizowaniu usługi medycznej na rzecz Użytkownika, jak również w przypadku, kiedy usługa medyczna nie została zrealizowana z winy Użytkownika.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu będą niezwłocznie po ich dokonaniu publikowane na stronie internetowej Usługodawcy www.doktor-24.com.pl.