W ramach e-wizyty odbywającej się za pośrednictwem telefonu w „doktor-24” możesz uzyskać między innymi e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Ponadto możesz zamówić specjalistyczną konsultację lekarską dotyczącą interpretacji wyników badań laboratoryjnych lub diagnostycznych, które możesz przesłać do „doktor-24” za pośrednictwem formularza.

Podczas e-wizyty otrzymasz także specjalistyczną poradę lekarską z zakresu medycyny podróży wraz z receptą na właściwą szczepionkę np. przeciw żółtej gorączce (żółtej febrze), cholerze, tężcowi, błonicy, WZW typu A,B i wielu innym chorobom. W zależności od potrzeb lekarz specjalista może przepisać Ci także szczepionkę na grypę, HPV lub inną.

Jeżeli mieszkasz w dowolnym kraju UE lub planujesz tam wyjazd możesz także uzyskać receptę transgraniczną, którą w razie potrzeby będziesz mógł zrealizować w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej.

Świadczenia medyczne (e-wizyty) w ramach działalności „doktor-24” udzielane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności są to:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 295),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 537 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1373 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1127 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 852 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 499 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 408 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 poz. 666),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej
  (Dz. U. z 2018 poz. 941 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2018 poz. 1591 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. z 2015 poz. 2013).