REGULAMIN KONSULTACJI UMÓWIONYCH PRZEZ SERWIS „ZNANY LEKARZ”

 1. Usługą jest konsultacja lekarska, podczas której lekarz decyduje o sposobie postępowania - na podstawie wskazań medycznych decyduje on czy wystawiona zostanie jakakolwiek recepta, skierowanie, zwolnienie lekarskie czy inny dokument.
 2. Konsultacje odbywają się WYŁĄCZNIE telefonicznie w języku polskim - o umówionej godzinie (+/- 15 minut) lekarz dzwoni do pacjenta na wskazany przez niego podczas rejestracji numer telefonu. Pacjenci posiadający zagraniczny numer telefonu wykonują połączenie na numer +48 512-717-747 punktualnie o umówionej godzinie na własny koszt.
 3. Kosultacja nie może dotyczyć osoby trzeciej - wyjątek stanowi konsultacja dotycząca osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej.
 4. Przed rozpoczęciem konsultacji z lekarzem pacjent zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania celem założenia dokumentacji medycznej - wypełniając formularz lub podając dane telefonicznie. Podanie danych przez pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich udostępnionych danych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Fałszywe podawanie się za kogoś innego (podszywanie się pod inną osobę) grozi odpowiedzialnością karną. W przypadku odmowy podania przez pacjenta wymaganych danych konsultacja z lekarzem nie odbędzie się z winy pacjenta (zwrot środków nie przysługuje). Połączenie telefoniczne z pacjentem zostanie przerwane.
 5. Umówiona konsultacja dotyczy wyłącznie jednej osoby, nie ma możliwości skonsultowania dodatkowej osoby – w takiej sytuacji należy umówić i opłacić kolejną konsultację.
 6. Konsultacje prowadzone są tylko dla osób powyżej 15 roku życia.
 7. W ramach konsultacji można uzyskać między innymi e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, interpretację wyników badań laboratoryjnych wraz z ustaleniem dalszego planu terapii.
 8. Ewentualne wyniki badań do interpretacji w formacie .pdf (w języku polskim, wykonane w polskim laboratorium) należy przesłać przed konsultacją (na tyle wcześniej, aby lekarz miał czas na zapoznanie się z dokumentami) na adres mailowy: kontakt@ doktor-24.com.pl. Wyniki badań muszą zawierać dane pacjenta (imię i nazwisko, PESEL), data wykonania badania, nazwa i adres laboratorium, wszystkie wykonane badania, a nie wybiórczo wybrane parametry.
 9. Wszystkie recepty wystawiane są na 100% zgodnie z ChPL i wskazaniami medycznymi.
 10. W ramach jednej konsultacji, jeśli lekarz uzna za zasadne, wystawiana jest TYLKO jedna recepta zawierająca do 5 różnych leków.
 11. Ewentualną receptę na leki działające na ośrodkowy układ nerwowy można uzyskać tylko w uzasadnionych przypadkach po uwzględnieniu wywiadu lekarskiego. Podczas konsultacji wystawiana jest e-recepta wyłącznie na jeden lek silnie działający (1 op.). Nie ma mozliwości uzyskania recepty transgranicznej na ww. leki.
 12. Zwolnienie lekarskie wystawiane jest wyłącznie w sytuacji stwierdzenia przez lekarza niezdolności do pracy na okres nie dłuższy niż 7 dni.
 13. W ramach jednej konsultacji, jeśli lekarz uzna za zasadne, wystawiane jest TYLKO jedno skierowanie na badania obrazowe (komercyjne).
 14. Interpretacja wyników badań możliwa jedynie po wcześniejszym przesłaniu wyników badań (format PDF) na adres: kontakt@doktor-24.com.pl. Wyniki winny być w języku polskim, wykonane w polskim laboratorium. Dokument powinien być przesłany w całości (nie fragment) i zawierać dane pacjenta takie jak: imię i nazwisko, PESEL, data wykonania badania.
 15. Konsultacja z zakresu medycyny podróży możliwa WYŁĄCZNIE na wizycie stacjonarnej - zgodnie z cennikeim i harmonogramem dostępności..
 16. Nie ma możliwości uzyskania:
  1. recept na leki z grupy I-N lub II-P (Rx-w / Rp-w),
  2. recepty transgranicznej na środki psychotropowe i leki silnie działające,
  3. zwolnienia lekarskiego z powodu ciąży,
  4. zwolnienia lekarskiego z powodu chorób i zaburzeń psychicznych,
  5. zwolnienia lekarskiego na opiekę,
  6. skierowań do specjalistów oraz na badania w ramach NFZ,
  7. skierowania na test PCR w kierunku COVID-19,
  8. skierowania do izolatorium,
  9. zaświadczeń o zwolnieniu z izolacji/ kwarantanny ani o przebytym zakażeniu COVID-19,
  10. zaświadczeń o przeciwwskazaniach do szczepienia przeciwko COVID-19,
  11. zaświadczeń o przeciwwskazaniach do noszenia maseczki,
  12. zaświadczeń o przeciwwskazaniach do uprawiania sportu, wykonywania ćwiczeń fizycznych (w tym zwolnień z WF) etc.,
  13. zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, wykonywania ćwiczeń fizycznych, udziału w zawodach sportowych, wyjazdu na obóz etc.,
  14. zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, podjęcia/ kontynuowania studiów etc.,
  15. zaświadczeń o aktualnym stanie zdrowia, kwalifikacji do planowanych zabiegów etc.
 17. Wszystkie dokumenty wystawiane są wyłącznie w języku polskim.
 18. Nie ma możliwości wypełenienia przez lekarza żadnych dokumentów przesłanych przez pacjenta.
 19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lekarz nie wystawia faktur, rachunków ani paragonów - dowodem zapłaty jest potwierdzenie przelewu.
 20. W momencie, gdy pacjent samodzielnie odwoła konsultację powyżej 24 godzin przed jej terminem, otrzyma on zwrot kosztów wizyty pomniejszony o 4,95% zapłaconej kwoty - zwroty są dokonywane automatycznie przez serwis ZnanyLekarz. W przypadku odwołania konsultacji na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem zwrot środków nie przysługuje.
 21. Wszelkie reklamacje wynikające z niezapoznania się pacjenta z powyższymi informacjami nie będą rozpatrywane.