REGULAMIN KONSULTACJI UMÓWIONYCH PRZEZ SERWIS „ZNANY LEKARZ”

 1. Usługą jest konsultacja lekarska, podczas której lekarz decyduje o sposobie postępowania - na podstawie wskazań medycznych decyduje on czy wystawiona zostanie jakakolwiek recepta, skierowanie, zwolnienie lekarskie czy inny dokument.
 2. Konsultacje odbywają się WYŁĄCZNIE telefonicznie w języku polskim - o umówionej godzinie (+/- 15 minut) lekarz dzwoni do pacjenta na wskazany przez niego podczas rejestracji numer telefonu. Pacjenci posiadający zagraniczny numer telefonu wykonują połączenie na numer +48 512-717-747 punktualnie o umówionej godzinie na własny koszt.
 3. Konsultacja nie może dotyczyć osoby trzeciej - wyjątek stanowi konsultacja dotycząca osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej.
 4. Przed rozpoczęciem konsultacji z lekarzem pacjent zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania celem założenia dokumentacji medycznej - wypełniając formularz lub podając dane telefonicznie. Podanie danych przez pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich udostępnionych danych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Fałszywe podawanie się za kogoś innego (podszywanie się pod inną osobę) grozi odpowiedzialnością karną. W przypadku odmowy podania przez pacjenta wymaganych danych konsultacja z lekarzem nie odbędzie się z winy pacjenta (zwrot środków nie przysługuje). Połączenie telefoniczne z pacjentem zostanie przerwane.
 5. Umówiona konsultacja dotyczy wyłącznie jednej osoby, nie ma możliwości skonsultowania dodatkowej osoby – w takiej sytuacji należy umówić i opłacić kolejną konsultację.
 6. Konsultacje prowadzone są tylko dla osób w przedziale wiekowym 15-80 lat.
 7. W ramach konsultacji można uzyskać między innymi e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, interpretację wyników badań laboratoryjnych wraz z ustaleniem dalszego planu terapii.
 8. Ewentualne wyniki badań do interpretacji w formacie .pdf (w języku polskim, wykonane w polskim laboratorium) należy przesłać przed konsultacją (na tyle wcześniej, aby lekarz miał czas na zapoznanie się z dokumentami) na adres mailowy: kontakt@ doktor-24.com.pl. Wyniki badań muszą zawierać dane pacjenta (imię i nazwisko, PESEL), data wykonania badania, nazwa i adres laboratorium, wszystkie wykonane badania, a nie wybiórczo wybrane parametry.
 9. Wszystkie recepty wystawiane są na 100% zgodnie z ChPL i wskazaniami medycznymi.
 10. W ramach jednej konsultacji, jeśli lekarz uzna za zasadne, wystawiana jest TYLKO jedna recepta zawierająca do 5 różnych leków.
 11. Ewentualną receptę na leki działające na ośrodkowy układ nerwowy można uzyskać tylko w uzasadnionych przypadkach po uwzględnieniu wywiadu lekarskiego. Podczas konsultacji wystawiana jest e-recepta wyłącznie na jeden lek silnie działający (1 op.). Nie ma mozliwości uzyskania recepty transgranicznej na ww. leki.
 12. Zwolnienie lekarskie wystawiane jest wyłącznie w sytuacji stwierdzenia przez lekarza niezdolności do pracy na okres nie dłuższy niż 7 dni.
 13. W ramach jednej konsultacji, jeśli lekarz uzna za zasadne, wystawiane jest TYLKO jedno skierowanie na badania obrazowe (komercyjne).
 14. Konsultacja z zakresu medycyny podróży możliwa WYŁĄCZNIE na wizycie stacjonarnej - zgodnie z cennikiem i harmonogramem dostępności.
 15. Nie ma możliwości uzyskania:
  1. recept na leki z grupy I-N lub II-P (Rx-w / Rp-w),
  2. recepty transgranicznej na środki psychotropowe i leki silnie działające,
  3. zwolnienia lekarskiego z powodu ciąży,
  4. zwolnienia lekarskiego z powodu chorób i zaburzeń psychicznych,
  5. zwolnienia lekarskiego na opiekę,
  6. skierowań do specjalistów oraz na badania w ramach NFZ,
  7. zaświadczeń o przeciwwskazaniach do uprawiania sportu, wykonywania ćwiczeń fizycznych (w tym zwolnień z WF) etc.,
  8. zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, wykonywania ćwiczeń fizycznych, udziału w zawodach sportowych, wyjazdu na obóz etc.,
  9. zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, podjęcia/ kontynuowania studiów etc.,
  10. zaświadczeń o aktualnym stanie zdrowia, kwalifikacji do planowanych zabiegów etc.
 16. Wszystkie dokumenty wystawiane są wyłącznie w języku polskim.
 17. Nie ma możliwości wypełnienia przez lekarza żadnych dokumentów przesłanych przez pacjenta.
 18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lekarz nie wystawia faktur, rachunków ani paragonów - dowodem zapłaty jest potwierdzenie przelewu.
 19. W momencie, gdy pacjent samodzielnie odwoła konsultację powyżej 24 godzin przed jej terminem, otrzyma on zwrot kosztów wizyty pomniejszony o 4,95% zapłaconej kwoty - zwroty są dokonywane automatycznie przez serwis Znany Lekarz. W przypadku odwołania konsultacji na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem zwrot środków nie przysługuje.
 20. Wszelkie reklamacje wynikające z niezapoznania się pacjenta z powyższymi informacjami nie będą rozpatrywane.